Sarajevski otvoreni centar

 

soc-logo
Sarajevski otvoreni centar je organizacija koja promoviše puno poštivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa diskriminacije na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja osnažuje žene i LGBT (lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne) osobe kroz aktivnosti u zajednici, promoviše ljudska prava  žena i LGBT osoba u društvu i zagovara za promjene legislative i politika vlasti u Bosni i Hercegovini. Sarajevski otvoreni centar je osnovan 2007. godine, a intenzivno radimo od 2011. godine, kada smo otvorili naš prvi ured, te okupili_e tim ljudi koji stalno rade u Sarajevskom otvorenom centru.

 

PREPOZNATLJIVI PROGRAMI


Zagovaranje za ljudska prava LGBT osoba

Zagovaramo za primjenu zakonske regulative koja štiti ljudska prava LGBT osoba, te za uvođenje novih pravnih instrumenata koja će povećati nivo zaštite ljudskih prava LGBT osoba na svim institucionalnim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Promocija prava LGBT osoba u kulturi i medijima

Promovišemo vrijednosti zaštite ljudskih prava LGBT osoba u bh. društvu, i doprinosimo smanjenju nivoa homo/bi/transfobije kroz organizaciju kulturnih i umjetničkih događaja, publikacije knjiga o LGBT temama i internet portal lgbt-prava.ba.

Podrška LGBT osobama

Osnažujemo LGBT osobe kroz implementaciju aktivnosti za zajednicu koje su povezane s njihovim potrebama i pravima kroz informisanje, edukaciju, savjetovanje, te podršku neformalnim LGBT inicijativama širom Bosne i Hercegovine.

Gender

Povećavamo nivo svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, te postojećih domaćih propisa koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_cama tog procesa.