Amila-FI
Članica Upravnog odbora
amila@cps.ba

Amila Ždralović

Amila je zavšila Filozofski fakultet u Sarajevu - Odsjek filozofija i sociologija. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Radi kao viša asistentica na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetima Sociologija, Sociologija prava i Gender i pravo. Područja interesovanja: rodne studije, sociologija prava i metodologija društvenih nauka.
Arijana-FI
Članica Upravnog odbora
arijana@cps.ba

Arijana Aganović

Arijana je diplomirala komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenuto priprema magistarski rad na Religijskim studijama Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru na različitim projektima iz oblasti ljudskih prava i političke participacije. Članica je IMIC-a (Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra) Sarajevo.
Dina-FI
Članica Upravnog odbora
dina@cps.ba

Dina Bajraktarević

Dina Bajraktarević je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem je stekla i naučni stepen magistrice pravnih nauka. Godine 2012. stiče naučni stepen doktorice pravnih nauka iz evropskog prava na istom fakultetu. Zaposlena je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u zvanju više asistentice.
Social →